Учнівське самоврядування


Проблема, над якою працює школа у виховній та позакласній роботі:

«Забезпечення  сприятливих  умов  для  формування  і самореалізації творчої, соціально активної і самодостатньої особистості відповідно до її   інтересів та суспільних вимог». 

Мета виховної роботи ліцею - формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. 

Завдання виховної роботи 

1.      Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

2.    Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

3.    Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

4.    Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.

5.    Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

6.    Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху. 

Основні орієнтири виховання

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Ціннісне ставлення до сім'ї, родина, людей.

Ціннісне ставлення до природи.

Ціннісне ставлення до праці.

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва.

Ціннісне ставлення себе. 

Виховна робота здійснюється за наступними напрямками:

-      робота з соціального захисту учнів;

-      національно-патріотичне виховання;

-      морально-етичне виховання;

-      превентивне виховання; робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;

-      робота з охорони життя і здоров’я учнів;

-      громадянське виховання;

-      трудове виховання  та профорієнтація;

-      художньо-естетичне виховання;

-      екологічне виховання;

-      формування здорового способу життя;

-      учнівське самоврядування,

а  також:

-      запобігання  насильству в сім’ї;

-      запобігання  насильству в дитячому середовищі;

-      запобігання  ксенофобських та расистських проявів серед молоді;

-      гендерна  рівність;

-      робота щодо Конвенції ООН про права дитини;

толерантність у спілкуванні


Система виховної роботи Цукрозаводського ліцею забезпечує:

-      активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

-      організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

-      розвиток активності учнів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

-      згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

-      соціальну захищеність і підтримку учнів;

-      співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

-      співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед учнів;

-      концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання дітей здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем освітнього процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті. 

Шляхи реалізації основних завдань виховної роботи:

-      створення системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави;

-      сприяння підвищенню ефективності виховної діяльності педагогів, їх фахової майстерності у сфері виховання;

-      орієнтація на сучасний психолого-педагогічний досвід у сфері виховання;

-      озброєння класних керівників технологіями, які максимально сприяли б формуванню соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;

-      забезпечення цілісності і наступності виховного процесу;

-      створення виховного середовища і забезпечення системного підходу до організації освітнього процесу, організацію оптимальної мережі гуртків;

-      перетворення виховного процесу ліцею на соціальний простір самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення учнів: організація зустрічей з представниками творчих спілок та організацій, правоохоронних органів, медичними працівниками, представниками засобів масової інформації;

-      створення умов для набуття вихованцями індивідуального досвіду, життєтворчості;

-      створення та підтримання традицій ліцею як важливого засобу ведення виховної роботи;

-      сприяння розвитку системи учнівського самоврядування;

-      дієвість психологічної служби;

-      посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з ліцеєм;

-      співпраця з громадськими організаціями, соціальними службами тощо. 

Система виховної роботи в освітньому закладі реалізується через:

-      роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, походи, поїздки, індивідуальну роботу);

-      діяльність вчителів-предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи);

-      роботу керівників гуртків і вихователя групи продовженого дня (бесіди, позакласні заходи, робота учнівського самоврядування).

-      діяльність Учнівської ради (засідання Центрів, залучення учнів ліцею до самоврядування, організація дозвілля);

-      роботу гуртків, секцій.


Модель випускника Нової Української Школи - це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися та ділитися досвідом з іншими.

Модель випускника Нової Української Школи - це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися та ділитися досвідом з іншими. 

Формування у випускників Цукрозаводського ліцею Приютівської селищної ради:

-      належного рівня національної свідомості, соціального розвитку;

-      конкурентоспроможності, професійної соціальної мобільності,

здатності до неперервної освіти і духовного самовдосконалення;

-      уміння опрацьовувати інформацію;

-      достатньої життєвої компетентності;

-      необхідної комп’ютерної грамотності;

-      вільного володіння іноземними мовами;

-      вільного використання здобутих знань для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій. 

Модель випускника Цукрозаводського ліцею Приютівської селищної ради:

-      Людина працелюбна, спроможна до самореалізації у різних видах діяльності.

-      Людина цілеспрямована, наполеглива у досягненні мети.

-      Людина рішуча, впевнена у собі.

-      Людина, яка володіє знаннями, вміє застосовувати їх у житті.

-      Людина, вихована на моральних традиціях українського народу.

Людина, що володіє культурою спілкування, поведінки.
0 comments:

Дописати коментар